Membre de:
Fédération Suisse de Wushu www.swisswushu.ch
Université de Wushu France www.federationwushu.org